Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Ellekildeskolens loge 2019
Mobil menu

UC Vest

 

UC VEST  

En del af et større udviklende fællesskab

Grundoplysninger

UC Vest består af to afdelinger. Afdeling 0.-6. klasse ligger på Ellekildeskolen (benævnes Udviklingscenter Indskoling UCI og Udviklingscenter Mellemtrin UCM) og afdeling 7.-9. klasse ligger på Sakskøbing Skole (benævnes Udviklingscenter Overbygning UCO).
Afdelingerne har i alt 20 elevpladser til centralt visiterede elever. 10 elever i hver af de to afdelinger.

Overstående beskriver en grundlæggende struktur. Skolerne har den endelige fordeling af elever i klasserne.

Pædagogisk tilgang

Det pædagogiske ståsted i UC Vest tager udgangspunkt i Rasmus Alenkærs teori der beskriver miljø, relation og opgave. Det er en anerkendende tilgang, hvor det pædagogiske personale har ansvaret for at tilpasse de tre områder, så de i samspil skaber et trygt og lærerigt undervisningsmiljø for den enkelte elev.

Læringsmiljø

Læringsmiljøet i UC Vest tilpasses den gruppe af elever, som tilbuddet huser over en længere periode. Der er fokus på en kontinuerlig kompetenceudvikling for de ansatte i UC Vest. Generelt er normeringen højere end i en almen klasse for at imødekomme elevgruppens fælles behov og den enkelte elevs forudsætninger for læring. Normeringen tilpasses elevantal og individuelle behov, således at elevernes udvikling kan understøttes personligt, socialt og fagligt.
UC Vest er et undervisningstilbud til elever med behov for specialpædagogisk bistand og særligt tilrettelagt undervisning i struktureret og individuelt tilpasset undervisningsmiljø.
Elevgruppen har typisk generelle- eller svære generelle indlæringsvanskeligheder, kognitive, eksekutive og adfærdsmæssige udfordringer og kan have psykiatriske diagnoser. Der arbejdes ud fra principperne i low arousal, hvor læringsmiljøets indflydelse (omgivelserne og det pædagogiske personale) beskrives i forhold til, hvordan det påvirker elevens adfærd og handlemønstre.

 

Fysiske rammer

Eleverne i UC Vest har undervisningsmiljøer placeret midt i skolens bygningsmasse, således at eleverne har mulighed for at danne relationer og få fællesskab med andre elever på skolen. En del aktiviteter og undervisning kan desuden foregå sammen med skolens andre elever alt efter, hvad den enkelte elev har behov for.

På Sakskøbing Skole råder udviklingscenteret over to lokaler (2 x 45 m2) samt et grønt udeareal i umiddelbar tilknytning til lokalerne med næsten direkte adgang. På en mellemgang i forlængelse af de to lokaler ligger fire almindelige toiletter samt et større toilet, der kan imødekomme elever med fysiske handicap.
De to undervisningslokaler er indrettet med et gruppebord samt individuelle arbejdspladser til eleverne. Begge lokaler er indrettet med mulighed for henholdsvis mørklægning samt mulighed for at tilpasse mængden af lys med lysdæmpere. Lokalerne er akustikreguleret som en integreret del af loftsbeklædningen.

Lokalerne er indrettet med flere skillevægge for at skabe tryghed og rammer omkring de elever, der har udpræget behov for en særlig fysisk ramme.

Der er opsat smartboard i det ene lokale og en stor touch skærm i det andet lokale. Eleverne har adgang til digitale hjælpemidler, når det er planlagt anvendt i undervisningen.

Ellekildeskolens lokale (90 m2) er placeret midt i bygningen så alle lokaler og aulaen nemt kan tilgås. Stamlokalet er indrettet med fællesplads med interaktiv tavle og individuelle arbejdspladser samt hvile og legeplads. Alle elever har IT hjælpemidler og der er mulighed for afskærmning. Lokalet kan mørklægges og har udgang direkte til legeplads.

Eleverne har mulighed for at få ro, og legemuligheder både alene og i fællesskab. Skolens aula kan benyttes til fysisk udfoldelse i det omfang der er behov for dette.

Undervisningen

Undervisningen sker i henhold til folkeskolens bestemmelser og følger dermed vejledende timetal og fagrække. Undervisningen tilrettelægges og differentieres, så den imødekommer den enkelte elevs behov og forudsætninger for læring.
Udviklingscenteret anvender frihedsgraderne (22/23) ved at konverterer understøttende undervisning til to-voksen lektioner. I indskolingen er det ugentlige timetal 20 timer / 26 lektioner, og på mellemtrinet 23 timer / 30 lektioner. I udskolingen er det ugentligt lektionstal på i alt 32 lektioner. Der udarbejdes fagskemaer, så det tydeligt fremgår hvilke fag den enkelte elev undervises i.

Mødetiden i UCI (Udviklingscenter Indskoling) er således:

Mandag             8.00 - 13.00
Tirsdag               8.00 - 13.00
Onsdag              8.00 - 13.00
Torsdag             8.00 - 13.00
Fredag               8.00 - 13.00

 

 

Mødetiden i UCM (Udviklingscenter Mellemtrin) er således:

Mandag             8.00 - 14.00
Tirsdag               8.00 - 14.00
Onsdag              8.00 - 14.00
Torsdag             8.00 - 13.00
Fredag               8.00 - 13.00

Mødetiden i UCO (Udviklingscenter Overbygning) er således:

Mandag             8.00 - 14.00
Tirsdag               8.00 - 14.45
Onsdag              8.00 - 14.45
Torsdag             8.00 - 14.45
Fredag               8.00 - 14.00

Undervisningsmaterialerne kan være fysiske bøger, digitale læringsportaler eller individuelle udarbejde undervisningsforløb. Ofte trives eleverne med hyppige skift i undervisningsmetoden, hvilket tænkes ind i alle forløb. I enkelte fag er undervisningen lagt som temauger, for at understøtte en længere læreproces med mulighed for fordybelse i ellers svære og abstrakte fag. F.eks. naturvidenskabelige fag og valgfag.
De fleste elever i UC Vest vil have ret til at anvende hjælpemidler, der understøtter læringsmål for den enkelte elev. Eleverne tilmeldes f.eks. NOTA, hvis det er muligt jf. retningslinjerne. Der arbejdes med Læse- og skriveteknologier i det omfang det skønnes brugbart for den enkelte elev.
Generelt er der fokus på at kompensere elevernes funktionsnedsættelse i videst muligt omfang.
I løbet af en skoledag tilrettelægges undervisning og fritidsaktiviteter med fokus på bevægelse. Minimum 45 minutters bevægelsesaktivitet om dagen.

Elevernes handle- og udviklingsplan (HUP)
Elevenes individuelle handle- og udviklingsplan er et dynamisk dokument, der har til formål at opsætte læringsmål og beskrive på hvilken måde undervisningen understøtter elevens personlige, sociale og faglige progression. I HUP´en beskrives desuden, hvordan elevens udviklingspotentiale imødekommes bedst muligt, i et mindre fællesskab med klassekammeraterne og en voksen eller i et miljø med én voksen.
Eleven inddrages i deres egen HUP fire gange årligt. I september, november, januar og maj måned. Eleven får feedback ift. egen indsats og har medindflydelse på kommende opsatte læringsmål. Elevens egen oplevelse af læringsudbytte og trivsel beskrives ligeledes i HUP´ en. De opsatte mål fremgår tydeligt i elevens hverdag på skolen. F.eks. som piktogrammer eller beskrevet med enkelte formuleringer. 
HUP´en danner udgangspunkt for det årlige re-visitationsmøde, hvor elevens udvikling evalueres i et kvalificeret netværk, og det besluttes om eleven skal fortsætte i UC Vest et år mere.

 

Forældresamarbejde

Der arbejdes med et udvidet skole-/hjem samarbejde. Det betyder at forældre og skole har aftalt og afstemt en frekvens i forhold til kontakt. I enkelte tilfælde kan der være behov for daglig kontakt over en periode.

Der afholdes skole- hjem samtale to gange årligt. Én gang før efterårsferien og én gang inden påskeferien.
Derudover afholdes i efteråret ét forældremøde.
Desuden afholdes der netværksmøder kontinuerligt efter individuelle behov.  

 

 

Samarbejdet mellem UC Vest matriklerne

Samarbejdet mellem UCI, UCM på Ellekildeskolen og UCO på Sakskøbing Skole har fokus på følgende:
- Fælles ajourført beskrivelse af UV tilbud
- Fælles udvikling af pædagogik og skoletilbud
- Fællesmøder x 6 årligt (Personalegruppen)
- Brobygning x 4 årligt (Elever og personale)
- Fælles plan og afvikling af re-visitationer
- Fælles ledermøder (Skoleledelser)

 

Visitation

Visitation til UC Vest sker centralt gennem CBL ´s visitationsudvalg i Guldborgssund kommune.

 

PPR
PPR bistår med råd og vejledning. Dette sker med samtykke fra hjemmet.